Portrait of the Artist Grigory Myasoyedov
painting 26 of 41 by Ivan Nikolaevich Kramskoy

Portrait of the Artist Grigory Myasoyedov by Ivan Nikolaevich Kramskoy