Allegory
painting 8 of 48 by Filippino Lippi

Allegory by Filippino Lippi