The Apotheosis of the Pisani Family
painting 33 of 71 by Giambattista Tiepolo

The Apotheosis of the Pisani Family by Giambattista Tiepolo